Alliantie Divers voor de klas

De Alliantie Divers voor de klas is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van OCW, Meestert!, het LOBO – Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs – en de PO-raad, bedoeld om werk te maken van diversiteit en inclusiviteit in het primair onderwijs. Onze plannen strekken zich uit over de periode 2021-2025.

Meestert!

Al langere tijd is er een behoefte aan meer mannen in het primair onderwijs. Een behoefte die maatschappelijk gezien breed gedeeld wordt. Het aantal mannen voor de klas bevindt zich op een historisch dieptepunt van 13,8%. reden voor ons om de reis van de lange adem te gaan starten.

Een reis waarvan we wisten én weten dat het er een van doorzetten zou worden. Veel van de eerdere initiatieven stierven een schone dood. Meestert! niet, Meestert! Is springlevend. 

Vanuit inmiddels elf communities ondernemen we acties om onze bedoelingen kracht bij te zetten

PO RAAD

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (po). Als vereniging behartigen we de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Via bezoeken, netwerkbijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering zijn leden betrokken bij de standpuntbepaling van de PO-Raad.

Vereniging Hogescholen

De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek op 36 Hogescholen. We zijn een gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden en beïnvloeden de politieke besluitvorming.

Vanuit de VH participeert ook een aantal lectoren in het netwerk van de Alliantie en rondom het thema Diversiteit en Inclusie.

LOBO

Het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is een netwerk van samenwerkende Pabo-directeuren dat ruim 25 jaar bestaat. Het netwerk maakt deel uit van het zogenaamde sectorale overleg van de Vereniging Hogescholen (VH). 

Het LOBO komt volgens een vaste planning maandelijks (fysiek of online) bij elkaar om kwaliteit en inhoud van de opleidingen met elkaar te bespreken. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema’s.